תאריך נושא החלטה סטטוס


18/05/20

אישור מודל תמריצים לגביית תשלומי ארנונה ינואר-יוני 2020 המליאה מחליטה לאפשר לפרוס את תשלום הארנונה למגורים בגין החודשים ינואר – יוני 2020 עד ליום 31.12.20, וזאת בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא תוספת תשלומי פיגורים בביצוע
18/05/20 אישור מודל תמריצים לגביית תשלומי ארנונה ינואר-יוני 2020 במטרה לאפשר לתושבים פריסה של החוב שנוצר על נכסים למגורים בגין חודשים ינואר עד יוני 2020, וזאת לתקופה של 12 חודשים מהיום, דהיינו עד ליום 30.6.21, מחליטה המועצה לפנות למשרד הפנים על מנת שייבחן ויאשר פריסה של החוב כאמור עד ליום 30.6.21 וזאת בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא ריבית פיגורים, וזאת במקביל לתשלומי חיובי הארנונה השוטפים. בביצוע
05/05/20 תקציב שוטף ותב"רים מליאת המועצה מאשרת את מתווה הקיצוץ המוצע כפי שפורט בדיון, וזאת בהתייחס לסכום של 5.5 מיליון ₪ מתקציב המועצה, ובנוסף 1.175 מיליון ₪ מהוועדים המקומיים. לגבי יתרת הגירעון הצפוי, יתקיים דיון בוועדה הכלכלית אסטרטגית אשר תדון בו ותגבש המלצה למליאה בחודשיים הקרובים. בביצוע
05/05/20

אישור השלמת הלוואת פיתוח בסך 12 מיליון ₪

בהמשך לישיבת המליאה מיום 24.9.19 לפיה אושרה מסגרת הלוואת פיתוח בסך של 37 מיליון ₪, כאשר מתוכם אושר מימוש של 25 מיליון ₪, מאשרת היום מליאת המועצה לממש סך נוסף של 12 מיליון ₪.

בוצע
05/05/20 תב"רים לאישור

הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:

תקציבי פיתוח מתוך התוכנית:

 1. תוספת ל-תב"ר 1734-שיפוצי מוסדות חינוך (500,000) , 1,000,000 ₪  מימון : קרן פיתוח
 2. תוספת ל-תב"ר 1691-גן ילדים מגרש 203 צור יצחק (2,546,010), 30,990 ₪  מימון: משרד החינוך

תקציבי פיתוח שלא בתוכנית:            

 1. תוספת ל-תב"ר 1801 – תב"ר קורונה (250,000), 200,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח, 150,000, גורמי חוץ 50,000.
 2. שבילי אופניים ושבילי הליכה בנחל הדס 1,500,000 ₪ .  מימון: קרן לשמירת שטחים פתוחים.
 3. תקציב פיס + משרד הרווחה לעזרה למשפחות נזקקות 30,500 ש"ח. מימון: מפעל הפיס משרד הרווחה.
 4. שדרוג תאורת גדר בצור נתן 50,000 ₪ . מימון: משרד הביטחון.
 5. הקמת גדר ביטחון בצור יצחק ו/ואו ביישובים נוספים, 150,000 ₪ . מימון: משרד הביטחון 110,000. השתתפות בעלים.
בוצע
05/04/20

הלוואה לפרויקט התקנת פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור

הוחלט לאשר הלוואה לפרויקט התקנת פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור בוצע
05/04/20 מינוי חברים בוועדות

הוחלט לאשר למנות את שמוליק מריל כחבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה.

בוצע
05/04/20 פתיחת חשבון בנק בית ספר מיתר האנתרופוסופי בצופית

הוחלט לאשר לפתוח 2 חשבונות בנק לבית ספר מיתר האנתרופוסופי בצופית.

בוצע
05/04/20

הצגת תכנית רב שנתית לבינוי מוסדות חינוך

הוחלט ברוב קולות (2 נמנעים) לאשר הרחבת בית ספר ירקון, סך הכול 12 כיתות ואודיטוריום.

בביצוע
05/04/20 הצגת תכנית רב שנתית לבינוי מוסדות חינוך הוחלט ברוב קולות (2 נמנעים) לאשר גן ילדים בנווה ירק בעלות של 1,250,000 ₪, מתוך זה 850,000 ₪ השתתפות משרד החינוך, והיתרה בהלוואה על חשבון המועצה כ-400,000 ₪. בביצוע
05/04/20 הצגת תכנית רב שנתית לבינוי מוסדות חינוך הוחלט ברוב קולות (2 נגד 4 נמנעים) לאשר בינוי של 6 כיתות לגן ילדים בצור יצחק בהסבה לכיתות לימוד. בביצוע
30/03/20 אישור כינוס המועצה באופן חזותי (מ"רחוק) מאשרת מליאת המועצה לכנס ולנהל את ישיבותיה באמצעים חזותיים מרחוק בביצוע
30/03/20 האצלת סמכויות לוועדים בנושא דרכים וכבישים בהתאם לסעיף 63 (12) (ה) וסעיף 132 לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות, מאצילה המועצה לוועד מקומי רמות השבים לבצע עבודות סלילת כבישים ומדרכות הכלולות בתב"ר מספר 1745 שכבר אושר, וכן ברוב קולות מאצילה לוועד מקומי כפר סירקין לבצע עבודות סלילת כבישים ומדרכות הכלולות בתב"ר מספר 1359 שכבר אושר, כמו כן ברוב קולות מאצילה המועצה לוועד מקומי צופית לשפץ את המבנה המערבי שבמתחם בית הספר צופית לשעבר מושא תב"ר 1465 שכבר אושר בוצע
30/03/20

דחיית מועד תשלום ארנונה בין חודשים מרץ-אפריל לנכסים שאינם למגורים

המועצה מאשרת בזאת כי תשלומי הארנונה לשנת 2020 יידחו עד ליום 1.5.2020, וזאת מתוקף סמכותה לקבוע הסדר תשלומים בהתאם לסעיף 4 לחוק הרשויות המקומית ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה. דחיית תשלומים זו תחויב בהפרשי הצמדה בלבד ללא ריבית פיגורים, והיא תחול על נכסים שאינם למגורים שחיובי הארנונה שלהם אינם עולים על 100,000 ₪ בשנה, ושהגישו בקשה מקוונת באתר המועצה או בקשה בכתב. וכן עסקים שעולים על 100,000 ₪ שירצו להגיש בקשה, היא תידון בוועדת ההנחות של המועצה.

בוצע
30/03/20 תב"רים הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:
 1. תב"ר קורונה 250,000 ₪. מימון : קרן פיתוח 100,000 ₪ . ועדי יישובים 150,000 ₪.
 2. תב"ר 1734 בי"ס עמיאסף הצטיידות שלב ו', 190,534   ₪. מימון: מפעל הפיס.
 3. תב"ר 1734 הצטיידות עמיאסף – העברת תקציב מתב"ר 1562 ל-1734 , 4,300,000 ₪
 4. סלי מזון לאזרחים ותיקים ואוכלוסיות בקבוצות סיכון, 48,300 ₪.  מימון: תקציב רגיל 1,773 ₪ . מפעל הפיס 46,527 ₪
 5. תעלת ניקוז בגני עם, 250,000 ₪ . מימון: רשות ניקוז ירקון 180,000 ₪  . ע"ח תב"ר שנת 2020 שהוקצה ליישוב 70,000 ₪ 
בוצע
01/03/20 מתן הנחה בארנונה לפרפרים של עומר – מעון לצעירות במצוקה

בהתאם להמלצת ועדת ההנחות אנו מחליטים ליתן הנחה מארנונה בשיעור מקסימלי של 2/3 לעמותת הפרפרים של עומר לגבי הנכס בירקונה, וזאת בהתאם לפקודת מיסי עירייה ומיסי הממשלה פיטורין לשנים 2019, 2020, 2021.

בוצע
01/03/20 נוהל קבלת תרומות הוחלט לדחות את סעיף תיק השקעות במועצה – דו"ח שנתי וסעיף נוהל קבלת תרומות לישיבה הבאה. בביצוע
01/03/20 מחיקת חובות ארנונה

בהתאם להמלצת הוועדה למחיקת חובות ובהתאם לנוהל מחיקת חובות מאת משרד הפנים, אנו מחליטים למחוק את החובות המפורטים בטבלאות של הוועדות מתאריכים 24.9.19 ו-10.2.20 בסכומים של 1,399,552 ₪ ו-4,688,527 ₪ מספרי המועצה.

בוצע
01/03/20 תב"רים

הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:

 1. תקציב פיתוח ליישובים, 3,290,000 ₪. מימון : קרן פיתוח.
 2. תוספת ל-תב"ר 1744-מגרש כדורגל מועצתי במושב ירחיב (200,000) 153,000 ₪      
 3. פינות עבודה תקן עוז לתמורה ואופק חדש בבית חינוך ירקון 262,000 ₪. מימון: משרד החינוך.
 4. שיפוץ מוסדות חינוך תש"ף,  500,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח
 5. מרחבי הכלה בית חינוך ירקון ובית חינוך צור יצחק, 120,000 ₪. מימון: משרד החינוך.
 6. גן חדשני צבר / עידן / סיגלון, 300,000 ₪. מימון: משרד החינוך
 7. מחשבים חינוך, 200,000 ₪. מימון: קרן פיתוח.
 8. התאמות מבנה מועצה,  115,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח
 9. תוספת ל-תב"ר 1677 מרכז צעירים (300,000), 100,000 ₪ .  מימון: קרן פיתוח
 10. שדרוג מערכת GIS,  ב 370,000  ₪ .  מימון: משרד לשוויון חברתי 180,000 ₪. קרן פיתוח 190,000 ₪.
 11. מערך שרות דיגיטלי אחוד , 208,000 ₪ . מימון: משרד לשוויון חברתי 104,000 ₪ . קרן פיתוח 104,000 ₪.
 12. מסמך תכנוני פארק הירקון, 45,000 ₪.  מימון: קרן פיתוח
 13. קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך,  81,000 ₪ . מימון: משרד לאיכות הסביבה 64,500 ₪ . קרן פיתוח 16,500 ₪.
 14. מעבר מחלקת טכנית למתחם המועצה, 300,000  ₪. מימון: קרן פיתוח.
 15. אחזקת מערכות גילוי אש ואישורים שנתיים למוסדות חינוך, 280,000 ₪ .  מימון: קרן פיתוח
 16. מרכז הפעלה – שיפוץ בסיסי, 350,000 ₪.  מימון: משרד ביטחון / פנים 250,000 ₪ .  קרן פיתוח 100,000 ₪.
 17. דרכי חיץ למניעת התפשטות אש, 200,000 ₪ . מימון: 100,000 ₪ . קרן פיתוח 100,000 ₪.
 18. סקר נכסים ומדידות ארנונה, 250,000 ₪.  מימון: קרן פיתוח.
 19. תוספת ל-תב"ר 1639 חלוקת הכנסות עיריית אלעד (12,000,000), 1,750,000 ₪. מימון: קרן פיתוח
 20. מחשבים וציוד קצה מועצה, 130,000 ₪. מימון: קרן פיתוח.
 21. הכנת תכנית אב לגיל השלישי, 120,000 ₪. מימון: קרן פיתוח.
 22. תכנית כלכלית אסטרטגית , 70,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח.
 23. תוספת ל-תב"ר 1747 יועצים לענייני גבולות / ותמ"ל (450,000), 130,000 ₪. מימון: קרן פיתוח.
 24. שדרוג וסלילת כבישים ומדרכות 500,000 ₪.  מימון: היטלי פיתוח.
 25. מענק פיתוח יישובים גדולים – מצלמות אבטחה / הצללה, 485,000 ₪. מימון: משרד הפנים.
 26. מעון יום ירחיב (3,302,000) 1,500,000 ₪. מימון: קרן פיתוח
 27. חיבור ביוב כפר סירקין לפתח תקווה, 400,000 ₪. מימון: היטלי פיתוח.
 28. פעילות חינוך והסברה ליום הניקיון, 82,000 ₪. מימון: משרד להגנת הסביבה66,000 ₪ . קרן פיתוח 16,000 ₪.
 29. שיפוץ מקלטים, 400,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח.
בוצע
01/03/20 תבר"ים

הוחלט ברוב קולות לאשר את התב"רים הבאים:

 1. הצטיידות לספריות ביישובים, 60,000  ₪. מימון: קרן פיתוח.
 2. הדברת תהלוכן האורן, 84,000  ₪  . מימון: קרן פיתוח
 3. חצר לימודית בי"ס יצחק נבון, 300,000 ₪ . מימון: משרד החינוך 180,000 ₪ . קרן פיתוח 120,000 ₪  
בוצע
11/02/20 מינוי חברים בוועדות הוחלט לאשר למנות את ליאור גפן כמרכז ועדת איכות הסביבה, כממונה תיקי מים ואיכות הסביבה בוועדת מל"ח, וכנציג מועצת איגוד ערים אזור השרון לתברואה. בוצע
11/02/20 מינוי חברים בוועדות

הוחלט לאשר למנות את יהודה רובינשטיין כמשתתף קבוע בוועדת משנה לתכנון ובנייה.

בוצע
11/02/20 אישור תכנית תב"רים רב שנתית הוחלט לאשר את תכנית העבודה לפיתוח לשנים 2020-2023. הצעת התקציב מחולקת לפירוט תכנית העבודה ולהצעה הכוללת, כפי שהוצג במליאה.  בביצוע
11/02/20

הסכם פיתוח מעודכן א.ת. בנימין בין מ.א. דרום השרון לבין רמ"י

מליאה המועצה מאשרת להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל לצורך ביצוע עבודות הפיתוח באזור התעשייה בנימין לפי תכנית שד/160. רשות מקרקעי ישראל תקדם מימון למועצה בהתאם למכרזי ביצוע עבודות, כאשר קדם המימון יהיה בגין הפער שבין ההכנסות של המועצה לעלות העבודות מושא מכרזי הביצוע. בוצע
11/02/20 קביעת רף תחתון להוצאות מקרן פיתוח תב"רים המליאה מאשרת לקבוע רף תחתון של 500,000 ₪ בקרן פיתוח, שממנו ללא אישור מיוחד על ידי המליאה אין אפשרות לחרוג בביצוע
11/02/20 תמיכות במוסדות ציבור לשנת 2020 מליאה המועצה מאשרת את החלטת ועדת תמיכות לחלוקה של התמיכות לשנת 2020 כפי שהוצג על ידי גזבר המועצה בוצע
11/02/20

סגירת תב"רים לשנת 2019

מליאה המועצה מאשרת על סגירת תב"רים לשנת 2019 בוצע
11/02/20 אישור תקציבי יישובים

מליאה המועצה מאשרת את תקציבי הוועדים המקומיים ארנונה מועצה גבייה והטלה של המועצה, ארנונה ועדים מקומיים גבייה והטלה של המועצה, ארנונת מגורים של המועצה ושל הוועדים המקומיים לשנת 2020.

בוצע
11/02/20 תב"רים

הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:

 1.  תוספת ל-תב"ר 1501-תוספת לתב"ר מאסף ביוב כיכר ירחיב לקולחי השומרון (575,000),  50,000 ₪. מימון : היטלי פיתוח.
 2. תוספת ל-תב"ר 1281-איסוף וסילוק ביוב רמות השבים מערב (3,600,000), 60,000  ₪. מימון: היטלי פיתוח.
 3. תוספת ל-תב"ר 1691 – גן ילדים 203 צור יצחק (2,411,010), 135,000 ₪ . מימון: משרד החינוך 
 4. החלפת שעוני תאורה ביישובים, 73,500 ₪ . מימון: קרן פיתוח, 21,000 . השתתפות בעלים 52,500.
 5. תוספת ל-תב"ר 1603 - תכנון כיכר בכביש 5503 (230,000) , 40,000 ₪. מימון: קרן פיתוח
 6. מדידה ותכנון ראשוני כביש גישה גן לאומי ירקון, 30,000 ₪ . מימון: היטלי פיתוח.
 7. פרויקט ג'לג'וליה ליווי יזמים, 163,800 ₪ . מימון: רמ"י
בוצע
07/01/20 הצטרפות המועצה לאיגוד הווטרינרי ובחירת נציג מטעם המועצה

המליאה מאשרת את הצטרפות המועצה כחברה באיגוד ערים לשירותים וטרינריים אזור דן והמרכז. עם הצטרפותה כל הסמכויות בתחום השירותים הווטרינריים מואצלים לאיגוד.

בוצע
07/01/20 תמיכות הוחלט לאשר את תבחיני תמיכות לשנת 2020 בוצע
07/01/20 נוהל מתן הלוואות פיתוח ביישובים מליאת המועצה מאשרת את העקרונות והנהלים לאישור הלוואות ליישובי המועצה לוועדים מקומיים בביצוע
07/01/20 אישור הנחות מארנונה  הוחלט לאשר הנחות מארנונה לשנת 2020 בוצע
07/01/20 אשרור הסמכת הוועדים המקומיים לקבוע את מועד פינוי הפסולת הוחלט לאשרר הסמכת הוועדים המקומיים לקבוע את מועד פינוי הפסולת בביצוע
07/01/20 תקציבי יישובים ואישור משרות הוחלט לאשר תקציבי יישובים ואישור משרות חדשות ביישובים בוצע
07/01/20 תב"רים

הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:

 1. תוספת ל-תב"ר 1433-בי"ס כצנלסון בכפר סירקין (15,316,694) 368,000 ₪ . מימון : קרן פיתוח 190,000 ₪ . משרד החינוך 78,000 ₪ . מפעל הפיס 100,000 ₪.
 2.  תוספת ל-תב"ר 1746- בנייה/שיפוץ מוסדות ציבור ביישוב מתן (67,081), 65,379 ₪. מימון: משרד השיכון
 3. תכנית אסטרטגית לחינוך (גדי ביאליק), 163,800  ₪. מימון: קרן פיתוח
 4.  יחידות דיור במתן ישן מול חדש – 14 יחידות דיור, 44,912 ₪ . מימון: משרד השיכון.
בוצע