חלק מהרפורמה בחוק התכנון והבניה נדרשת כל ועדה לנסח הנחיות מרחביות לתחומה.

הנחיות אלה מאפשרות שמירה על שפה עיצובית כוללת ואחידה למרחב התכנון ולאזורים השונים בו הן מבטיחות וודאות ושקיפות לתושבים, ליזמים ולעורכי בקשות להיתרים.

ההנחיות המרחביות אינן משנות או מחליפות תכניות מפורטות, אלא מוסיפות עליהן.

קבצי ההנחיות המרחביות (1 ו-2)עדכניים ליולי 2018: אושרו בישיבת מליאת הוועדה המקומית ביום 17/07/2018, בישיבתה 2018003.

הנחיות אלה מרכזות את הנהוג במועצה עד היום ובמידת הצורך יעודכנו בהמשך

הנחיות להכנת מסמכים

הנחיות לתשריט בינוי